Kezdőoldal ¦ Neptun ¦ Debreceni Egyetem

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ
szakirányú továbbképzési szak távoktatási formában

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:

 • A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, települési önkormányzat működési területén jelentkező környezeti problémákat felismerni és azok kezelése érdekében - a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasz-nálásával - megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére.

 • Képesek lesznek a környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálni a különböző szektorális fejlesztési programokba (mezőgazdaság, vízgazdálkodás, idegenforgalom, terület- és településfejlesztés stb.) és gazdasági folyamatokba.

 • Jártasságot szereznek a környezetirányítási, minőségbiztosítási rendszerek kiépítésében és működtetésében.

 • Képesek lesznek különböző környezetvédelmi és -gazdálkodási projektek megtervezésére és menedzsmentjére.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Általános, azaz a környezetvédelemhez és -fejlesztéshez kapcsolódó elméleti alapozó isme-retek: általános környezettudományi ismeretek, környezetvédelmi ökológia, környezetföldtan, marketing és projektmenedzsment, környezet-gazdaságtan, környezetvédelmi jogi és igaz-gatási ismeretek, a hazai környezetvédelmi intézményrendszer, Magyarország környezet- és természetvédelme, környezetpolitika, kör-nyezeti kommunikáció, angol környezetvédelmi szaknyelv.

 • Alkalmazott, azaz a környezetvédelemhez és -fejlesztéshez kapcsolódó gyakorlat- és prob-lémaorientált ismeretek: környezetminősítés és hatásvizsgálat, Magyarország EU tagsággal járó környezetvédelmi feladatai, környezet-védelmi pályázatok/pályázatírás módszertana, a térinformatika környezetvédelmi alkalma-zása, alkalmazott élővilág-védelem, talaj-védelem és talajjavítás, természeti katasz-trófák és elhárításuk. Környezetgazdálkodás-sal kapcsolatos ismeretek: tájgazdálkodás és vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, vízbázisok és védelmük, környezettudatos turisztikai fejlesztések, környezettudatos helyi gazdaságfejlesztés, környezettudatos ener-giagazdálkodás.

 • Specifikus, azaz a környezetvédelemhez és -fejlesztéshez kapcsolódó technológia-orientált és a települési önkormányzati feladatokra koncentráló ismeretek: környezettechnika, környezetvédelmi vizsgálati módszerek és monitoring, környezetvédelmi minőségbiz-tosítás, ipari hulladékok és kibocsátások, környezettudatos település- és infrastruktúra-tervezés, környezettudatos településgazdál-kodás, vízszennyezés és szennyvíztisztítás, bioremediáció, bányászati rekultiváció, tele-pülési szilárd hulladékok kezelése, település-ökológia, önkormányzati környezetvédelmi feladatok, környezetvédelmi hatósági ügy-menetismeret.2016/2017. tavaszi félév beosztása

» 1. konzultáció: 2017. március 11.

» 2. konzultáció: 2017. április 22.

» Szakdolgozat leadási határideje: 2017. május 6.

» Vizsgaidőszak nem végzős hallgatóknak: 2017. május 29. - július 8.

» Záróvizsga: 2017. június 23.

A képzés módszerei:

  A képzés módszere távoktatás. A tanulók az egyes modulokat távoktatási munkatankönyv, ill. elektronikus formában kapják meg, amelyet tutori segítséggel önállóan dolgoznak fel (önellenőrző és beküldendő feladatok). A konzultációk során útmutatást kapnak a tanulás folytatásához. A képzés során folyamatos elektronikus kapcsolattartásra van lehetőség a hallgató és az oktató között.

A képzési jellemzők:

  Kezdete: 2017. szeptember
  A képzés formája: távoktatás
  A képzési idő: 4 félév
  Gyakorisága: félévenként 2 konzultáció
  Helyszíne: Debreceni Egyetem, Debrecen
  Költségtérítés díja: 135 ezer Ft/félév
  További költség: kétszer 15.000 Ft a kétszer egy napos tanulmányúton/üzemlátogatáson való részvételért

A jelentkezés módja és feltételei:

  A jelentkezés formája: jelentkezési lapon

  Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, önéletrajz
  Érdeklődni lehet:
  Kapcsolattartó/oktatásszervező: Szentesi Andrea
  Cím: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9.
  e-mail: szentesi.andrea@science.unideb.hu
  Tel./fax: (52)512-956

  Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.